RADIOLOGIJA, UZ-4D, KOLOR DOPLER, INTERNA MEDICINA, KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, UROLOGIJA, DERMATOVENEROLOGIJA, GINEKOLOGIJA, AKUŠERSTVO, STERILITET...

Interna medicina

dr Anica Cvetičanin

specijalista interne medicine

Rođena 1953.  godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sremskoj Mitrovici. Medicinski fakultet završila u Beogradu. Specijalizirala internu medicinu u Beogradu. Završila postiplomske studije iz dijabetologije u Novom Sadu. Kao lekar opšte prakse tri godine radila u Službi hitne medicinske pomoći  u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici. Od 1983. godine  do penzionisanja radila na Internom odeljenju  Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, na odeljenju Hemodijalize. Od 2000. godine  šef odeljenja Hemodijalize sa nefrologijom. 2019. godine otišla u penziju. Član udruženja nefrologa Srbije i Evropskog udruženja nefrologa. Aktivno sa stručnim radovima iz oblasti lečenja hemodijalizama učestvovala u radu nacionalnih i evropskih Nefroloških kongresa.

dr Jovanka Dejanović

specijalista interne medicine – kardiolog

Završila medicinski fakultet u NovomSadu 1992.godine. Posle rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upisala specijalističke studije iz interne medicine. Posle dve godine nastavak stručnog usavršavanja, završila subspecijalističke studije iz kardiologije. Zaposlena u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica na internom odeljenju-odsek kardilogije sa koronarnom jedinicom.  Do marta 2019. obavljala funkciju načelnika odeljenja kardiologije. Trenutno obavlja poslove  iz oblasti kardiologije vezane za klinički i poliklinički rad.  Član Predsedništva kardiološke sekcije Vojvodine do 2019.godine.  Trenutno u funkciji potpresednika UKS podružnica  Srem.  Redovni učesnik  domaćih i stranih  kongresa i seminara  iz oblasti kardilogije.  Na Kongersu kardiloga Srbije 2013. aktivno učestovala sa akreditovanim radom sa temom:  HLK  kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize.  Član udruženja za ekohardiografiju -Echos Serbia. 

dr Nikola Ivanović

specijalista interne medicine – kardiolog

Rođen 31.10.1978 godine. Završio Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,26. Završio specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa odličnom ocenom, kao i užu specijalizaciju iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa odličnom ocenom. Završio dodatnu obuku iz ehokardiografije (UZ srca) kao i iz Doppler ehosonografije krvnih sudova u KCS u Beogradu.
Zaposlen u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica od 2005. godine, sad kao subspecijalista na odeljenju kardiologije sa  koronarnom jedinicom, uz svakodnevni rad u kardiološkoj ambulanti.  Šef odeljenja Kardiologije sa koronarnom jedinicom od 2019. godine. Predsednik Podružnice za Srem Udruženja kardiologa Srbije od 2017.  Regionalni koordinator HISPA udruženja (Centara za prevenciju hipertenzije, infarkta srca i šloga) za Srem, sa Centrima u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Šidu.
Posvećen naučno-istraživačkom radu, učestvovao u više kliničkih istraživanja kao glavni istraživač i podistraživač. Na doktorskim studijama iz kliničkih istraživanja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.   Govori tečno engleski jezik, služi se nemačkim jezikom.

 

dr Dragan Dražin

specijalista interne medicine – endokrinolog